Jelek a com porton. Kábelcsatlakozások a soros portok között. Aszinkron átviteli mód

Tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz

Tanulmányok András Edit Orientációváltások a közép-kelet-európai művészetelméletben után Nemzeti, regionális vagy globális művészettörténet a posztszocializmus, posztkolonializmus vagy dekolonialitás jegyében? Tatai Erzsébet Dekolonizál-e a Documenta? Az Ars Hungarica jelen tematikus számában a dekolonizáció kulturális kérdéseiről és ismeretelméleti vetületeiről lesz szó, vagyis nagyjából arról, amit Walter Mignolo és Rolando Vázquez decolonial aesthesis -nek kereszteltek el.

Az argentin filozófus és a mexikói társadalomtudós az aesthesis speciális írásmódjával is el akarnak határolódni az európai, lényegében a kanti esztétika koncepciójától, hogy saját esztétikai-politikai vállalkozásukat megkülönböztessék a nyugati, kodifikált, filozófiai esztétikától, és visszatérhessenek bináris opciós jogszabályok aisthesis szó görög tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz, amely magára az érzékelés folyamatára utal, vagyis nem arra, hogy milyen a szép műalkotás, hanem inkább arra, hogy miért és miként látjuk és érzékeljük olyannak, amilyen.

A hidegháború dekolonizációja tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz a hárompólusú nyugati blokk, keleti blokk, fejlődő országok világrend dekonstrukciója is egyúttal, a lokális perspektívák és diszkurzusok jelentőségének kihangsúlyozása, ami nem annyira az eltérő politikai és esztétikai iniciatívák, hanem inkább azok ismeretelméleti vonzata és kritikai potenciálja alapján kapcsolja össze a globális Délt a posztkommunista Északkal.

A dekoloniális Európa elméletének kidolgozásában jelentős szerepet vállalt Mignolo egyik gyakori szerzőtársa, az orosz irodalomtörténész, Madina Tlostanova, aki főleg a retorika szintjén Európa posztkommunista régiójára de leginkább a Kaukázusra és Közép-Ázsiára alkalmazva is kiterjesztette a dekoloniális esztétika szempontjait, és az elsők között kívánta megragadni a dekolonizáció praxisát a művészeti világon belül.

Pluralizmusa és relativizmusa ellenére az altermodern koncepciója ugyanis Tlostanova szerint csupán csak a multikulturális kapitalizmus legújabb arca, amely gamma bináris lehetőség is egzotikumként piacosítja a szokatlan, idegen, nem európai kultúrákat és perspektívákat.

Social Text, Letöltve: 2 Mignolo amúgy elsődlegesen irodalomtörténész, és kutatásainak kiindulópontját a Walter D. Shifting to Geo- and Body-Politics of Knowledge. Resistence and Re-existence. Mindennek ellenére Enwezor olyan kritikákat is kapott, hogy elsősorban a befutott nyugati művészeti pozíciókra épített, ami aztán nagyban befolyásolta későbbi párizsi és velencei nagy kiállításait, amelyekre már nagyobb arányban hívott meg kevésbé ismert, afrikai és ázsiai művészeket is.

Documenta maradandó hatást gyakorolt a világ képzőművészeti életére a posztkolonialista perspektíva kitüntetésével, amelynek Enwezor értelmezésében meghatározó eleme a saját hang, a saját esztétikai és politikai pozíció keresése, illetve a kolonialista hatalomgyakorlás elemzése. Mindez jelentős mértékben inspirálta a posztkommunista művészeti kutatásokat is, a Maria Hlavajova által kezdeményezett Former West programot, illetve Piotr Piotrowski horizontális művészettörténet koncepcióját, amelyek az egykori keleti blokk kultúrájának elemzése során a posztkolonializmus különféle elméleteit is felhasználták.

Documentát már egy kelet-közép-európai főkurátor, Adam Szymczyk jegyzi, aki a dekolonizáció stratégiáival is nagyban számol, és ahogy ezt Tatai részletesen is bemutatja nagy teret enged a nem európai művészeknek, akik többnyire saját geopolitikai helyzetükre, alárendelt esztétikai és politikai pozíciójukra reflektálnak műveikkel.

A kelet-közép-európai térség speciális esztétikai és kulturális helyzetét jelzi, hogy nemcsak elszenvedője, de egyúttal gyakorlója is a kolonialista politikának, amit talán tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz roma kultúra állapota és a roma népcsoportok reprezentációja mutat a legpregnánsabban.

A roma identitáskonstrukciók és az európai kultúra komplex, de meglehetősen ambivalens viszonya volt már a témája az általa kezdeményezett és koncipiált Roma Pavilonnak is a es Velencei Biennálén, amely az európai roma művészek kultúráját mutatta be Írországtól Romániáig ívelően. In: Documenta 11 Platform 5. Theory and Practice. Acta Ethnographica Hungarica, sz A posztkoloniális kritika magyarországi alkalmazásához lásd még Kovács Éva: Fekete testek, fehér testek.

Beszélő, sz. Letöltve: 10 Junghaus Tímea: Az episztemikus engedetlenség. Omara Kék sorozatának dekolonizált olvasata.

A kutatócsoport tagjai e pályázat apropóján vágtak bele abba a feladatba, hogy értelmezzék a dekolonizáció jelenségét Kelet-Közép-Európában. Junghaus Tímea egyéb elfoglaltsága és kötelezettsége a European Roma Institute for Art and Culture igazgatói posztja miatt már sajnos nem tudott tanulmánnyal is megjelenni számunkban, de segítségét és támogatását ezúton is köszönjük. The First Roma Pavilion. Biennale di Venezia Ed. Strategies for Entering and Leaving Modernity.

Mignolo azonban nem hivatkozza Foucault-t és a francia tudományfilozófia más jelentős alakjait sem, mivel nála az episztemológiai törés nem az időben határozódik meg, hanem inkább a térben. Mignolo és a Puerto Ricó-i szociológus, Ramón Grosfoguel értelmezésében még a posztkoloniális kritika is erőteljesen a domináns, nyugati kultúraelmélet felől értelmezi a kolonializmus gyakorlatát, ami törvényszerűen ahhoz a kérdéshez vezet, hogy szóhoz juthat-e egyáltalán a gyarmatosított kultúra, ha a gyarmatosító nyelvét és diszkurzusát használja.

Mignolo szerint erre a problémára csak akkor van megoldás, ha a gyarmatosított kultúrák megkonstruálják saját, független, lokális történetüket, és a saját történelmi és kulturális perspektívájukban értelmezik a nyugati kultúra felbukkanását, illetve ennek a kultúrának a lefordítását és átértelmezését. Foucault és Edward Said nyomán Quijano is a tudás és a hatalom egységét, elválaszthatatlan összefonódását vallja, másrészt azonban Said és Foucault nézőpontját is túlontúl európainak érzi, tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz nem igazán kérdőjelezik meg a tudás európai rendszerének primátusát.

Quijano lényegében azt állítja, hogy az európai kolonializmust legitimáló rasszizmus nemcsak gazdasági és politikai, hanem ismeretelméleti elnyomást is jelentett, vagyis az európai kultúra és tudomány a tudás dél-amerikai, ázsiai és afrikai formáit egyértelműen alsóbbrendűként definiálta.

Mignolo másik meghatározó intellektuális forrása szintén lokális: a latin-amerikai függőség elmélet Dependency Theoryés azon belül is az argentin filozófus, Enrique Dussel nézőpontja, aki Quijanóval és Saiddal párhuzamosan már a hetvenes években a tudás geopolitikai meghatározottságáról beszélt, és ennek leküzdésére javasolta a tudás dekolonizálását, illetve felszabadítását. A Manifesto.

forex profit faktor

Remapping the Order of Knowledge. In: The Creolization of Theory. Lionnet S. A társadalomtudományok archeológiájáról. Budapest, Európa, Samir Amin: La déconnexion. Pour sortir du système mondial.

iqoption bináris opciós platformok

Ez a vágy azonban együtt jár a fehér, euro-amerikai, raszszista hierarchia által implikált alárendelt, egzotikus, szinte animális pozíció elfogadásával is. Fanon elmélete kapcsán azonban érdemes felhívni a figyelmet a lacani esszencializmus kritikájának szempontjaira is, amelyet Gayatri Chakravorty Spivak érvényesített a posztkolonialista elméletekkel szemben. Ebből adódóan és éppen egy nem homogén Európa lokális, magyar kulturális tapasztalata alapján a közép-európai kultúra elemzése során álláspontom szerint talán szerencsésebb Homi Bhabha hibridizáció, vagy Spivak dinamikus és heterarchikus Mássá tevés othering elméletének alkalmazása.

Bhabha és Spivak is úgy gondolja, hogy az Egyik és a Másik pozíciója sohasem statikus. Egyrészt a magasabb rendűként és az alsóbbrendűként definiált kultúra és identitás elemei mindig keverednek, másrészt maga a Másik sem ragadható meg esszenciálisan, hiszen ahogy ezt a jelen lehangoló valósága kiválóan mutatja a kelet-közép-európai Másik magát Egyikként definiálja egy közel-keleti vagy afrikai menekülttel szemben.

Miközben a dél-amerikai és az afrikai posztmarxista filozófia és társadalomelmélet a gazdasági és politikai dekolonizációval párhuzamosan szembenézett a nyugati tudomány felsőbbrendűségének fennmaradásával, és elkötelezte magát a lecsatlakozás programja mellett, a kulturális antropológiában is előtérbe bináris opciók finam a kultúra és a civilizáció euro-amerikai kizárólagosságának kritikája.

A Rockerek Könyve

Az antropológia hetvenes évekbeli kulturális fordulatát ráadásul a nyolcvanas években egy ontológiai fordulat is követte, ami már az európai kultúra- és szubjektumelméletek helyett valóban a helyi, őshonos, lokális tudás tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz kívánta megkonstruálni a nem európai kultúrákat.

Descolát szintén az amazóniai animizmus inspirálta egy relativisztikus antropológia felé, amely négy nagy és eltérő ismeretelméletet különböztet meg globálisan. Ezek közül csak az egyik a számunkra is jól ismert euro-amerikai materializmus, a másik tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz dél-amerikai animizmus, a harmadik az ausztráliai totemizmus, zsaru kereskedés negyedik pedig a polinéziai analogizmus.

Descola ismeretelméleti alapokra helyezett, a materiális és a szellemi valóság viszonyát és koherenciáját elemző elmélete amúgy Claude Lévi-Strauss munkásságán át egészen Marcel Mauss kulturalista antropológiai nézőpontjáig vezethető vissza, aki amellett érvelt, hogy a másféle nyelvek törvényszerűen másféle kultúrákat alapoznak meg. Toward the Vanishing History of the Present. An Anthropological Exposition. Chicago, University of Chicago Press, Descola ebből a nézőpontból munka az otthoni hálózati marketingről nagy sikerű kiállítást is rendezett a párizsi Musée Quai Brainlyben, a Fabrique des images-t, amely a négyféle episztemológia képkészítési praxisát hasonlította össze.

For a Post-Structural Anthropology. An Anthropology of the Moderns. Cambridge, Harvard University Press, Latour már a nyolcvanas évek végének ANT-jében Actor Network Theory: cselekvőhálózat-elmélet ágenciát tulajdonított a nem emberi létezőknek, majd provokatív, antropológiába ágyazott modernizmuskritikáját a perspektivizmus és az ontológiai relativizmus jegyében fejlesztette tovább a modernitás különféle nyelvjátékainak és teremtő intencióinak enciklopédikus leírásává.

Documentáját is, amely éppen az alternatív, nem európai episztemológiák felől kísérelte meg újrarendezni a világ művészetét.

hogyan kereshet otthon az interneten keresztül

Egy ilyen T. Demos munkássága által inspirált ökológiai nézőpontból vizsgálja tematikus számunkban a természet kolonizálását Maja és Reuben Fowkes a Szovjetunióban, Kelet-Közép-Európában és konkrétan Magyarországon is a sztálinizmustól a rendszerváltáson át napjaink populista kultúrafogyasztásáig ívelően.

A posztkolonializmus és a posztkommunizmus komplex viszonyát elemezve Európában először Madina Tlostanova különböztette meg egymástól a posztkolonializmus és a dekolonizáció diszkurzusát.

Az egyik, vagyis az előbbi továbbra is a nyugati modellek fordíthatóságát vizsgálja, az utóbbi viszont igyekszik elszakadni a nyugati nézőponttól, hogy ezáltal végre kikerülhessen az alávetett pozíciójából. A lecsatlakozást azonban nagyon megnehezíti, hogy egy olyan régióról van szó, amelyik többszörösen is érintett a kolonializmusban, hiszen a kommunizmus idején a Szovjetunió gyarmatosította, a Nyugat pedig orientalizálta, a kommunizmus összeomlása után pedig abban a nyugati, európai helyzetben találta magát, amikor a valódi Kelettel a Közel-Kelettel és Ázsiával szemben mégis Európaként definiálódik, amit a es évek migrációs válsága is sokkolóan jelez.

A posztkolonialistaként értett posztszovjet kultúra relevanciáját vetette fel még a kilencvenes években a litván származású David Chioni Moore, aki a Said Orientalizmus könyvétől szétterjedő diszkurzus érvényességét vizsgálta a volt szovjet térségben. Spivak kiinduló problémája bizonyos értelemben Said orientalizmusának és az ázsiai Subaltern Studies Group munkásságának a kritikája volt, hiszen azt a kérdést tette fel, hogy tud-e egyáltalán az alávetett subaltern beszélni.

Jelek a com porton. Kábelcsatlakozások a soros portok között. Aszinkron átviteli mód

Azon a nyelven India és Pakisztán esetében angolul artikulálja magát, amely a kolonizáló kultúra nyelve, és ez a nyelvi artikuláció mint azt már Fanontól és Lacantól is tudhatjuk egészen mélyen átírja a szubjektum önmagáról alkotott képét is. Spivak tehát Antonio Gramsci alávetett fogalmát emeli ki a marxista osztályelméletből, és Derrida nyelvbe lehorgonyzott szubjektumán keresztül plántálja át az orientalizmus Said-féle, de Foucault által inspirált diszkurzusába.

Spivak azonban Derrida nyomán egyúttal dekonstruálja, szét is szálazza azt a bináris struktúrát, amit a kolonializmus jelent. Homi Bhabhához hasonlóan azt hangsúlyozza, hogy nem létezik monolit elnyomó, és nincs esszenciális elnyomott sem, a Másság, a mássá tevés stratégiái és mechanizmusai időben változnak, a szubjektum pozíciói az elnyomó és az elnyomott szélső pontjai között oszcillálnak.

Mignolo és dél-amerikai társai azonban ennek ellenére is az ázsiai Subaltern Studies Grouppal, Spivakkal és Saiddal szemben kívánták definiálni a dekoloniális opciót, és azt egy általános, globális, episztemológiai szintre helyezni, aláaknázva a nyugati akadémia hegemóniáját.

Ez azonban felveti a már általam is jelzett szubverzív 27 Carolyn Christov-Bakargiev: The dance was tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time.

In: The Book of Books. Catalogue of documenta Beyond Internal Critique. Egy egész világra kiterjedő posztkoloniális kritika felé.

Letöltés - Elektro Net

Turai nemcsak arra mutat rá, hogy Hannah Arendt és Aimé Césaire a rasszizmus és az embertelen erőszak okán még összekapcsolta a holokauszt és a kolonializmus tragédiáit, de arra is, ahogy később ez a fajta globális, többirányú emlékezetpolitika feledésbe tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz, hogy aztán a A kelet-európai posztkolonializmust népszerűsítő David Chioni Moore viszont a Az amerikai irodalomtörténész a balti országok szovjet kulturális kolonizációja alapján vélte úgy, hogy a párhuzam működhet, kelet-közép-európai viszonylatban azonban a helyzet nyilvánvalóan eltérő, hiszen például Magyarországon és Lengyelországban sem lett az orosz a hivatalos nyelv és a hivatalos kultúra.

Ugyan a kelet-közép-európai országokban is végrehajtották a kulturális intézményrendszer szovjetizációját, de az csak korlátozott mértékben érintette a kultúra intézményét, amelynek megmaradtak az alapvetően nyugat-európai, magyar viszonylatban német és francia mintái. Ezek a minták azonban egy kicsit azért mindig idegenek is maradtak a magyar kulturális hagyomány talaján, ami felvetheti a nyugati kolonialitás Quijano és Mignolo által körülhatárolt problematikáját is.

Kelet-Európa és Kelet-Közép-Európa ugyanis a modern Nyugat számára egészen sokáig az Oriens legközelebbi nyúlványa maradt, az egzotikus Kelet a Lajtánál, de legalábbis a Dunánál kezdődött a csikósokkal és a betyárokkal, ami már a modernizmus hajnalán megszülte a felzárkózás, illetve az alternatív modernizáció diszkurzusát, ami Magyarországon később a harmadik út -ként vált ismertté, és egy sajátos közép-európai fejlődés lehetőségét kereste a Monarchia összeomlásának idején és még Trianon után is.

A kelet- és a kelet-közép-európai modernizáció és a nemzeti kultúra ellentmondásos ideológiájának konfliktusa keltette fel a bolgár Alekszandr Kjosszev figyelmét is, aki a keleti blokk összeomlása után nem sokkal már az önkolonizáció problematikáját vetette fel a közép-európai és a délkelet-európai, avagy balkáni kultúrák kapcsán.

Kjosszev a Kjosszev nézőpontját gondolta tovább Timár Katalin es cikke is, amely a kelet-közép-európai művészettörténetet definiálta az önkolonizáció eszközeként. Timár problémája egyúttal Spivak perspektíváját is felidézi, és a nyugati frazeológia, a nyugati tekintet interiorizálását egyfajta veszteségként tételezi. A keleti szerzők azonban továbbra is a nyugati frazeológiát használják, miközben az Tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz the Wall katalógusában megjelenik egy posztkolonialista, kritikai hang is, a bolgár filozófus Alexander Kjosszev tanulmánya a kelet-európai önkolonizációról, melynek során a kicsit mások, a közeli keletiek Kjosszev példája Bulgária önként csatlakoznak az európai univerzalista felvilágosodás és modernizáció programjához.

Ennek során azonban az elmaradott, a kulturálatlan, a civilizálatlan pozíciójába helyezik magukat, vagyis elfogadják a Nyugat fensőbbségét, nyelvét és kultúráját. Art History as a Self-Colonizing Tool. Magyar Lettre International, Ezt jelzi Erdély Miklós és Szentjóby Tamás reflektált és komplex viszonya a pop-arthoz, amelynek elemzése kapcsán saját szövegemben egy hibrid antikapitalista és antikommunista közép-európai, kulturális tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz href="http://biankacsempe.hu/4811-napi-1000-pnzt-keresni.php">napi 1000 pénzt keresni kísérlek meg definiálni.

Ehhez az univerzalizmushoz, illetve a modernizmus fetisizálásához kapcsolódik András Edit önkolonizáció-kritikája is, amely szerinte a gazdasági és kulturális elmaradottságból eredő többszörös trauma problematikus feldolgozásához, önviktimizációhoz és a lokális narratívák elsorvadásához vezet. Ez pedig implicite a saját hangok, illetve a lokális narratívák háttérbe szorításához vezet. Piotr Piotrowski horizontális művészettörténete is hasonló dekoloniális logikát követ, amikor a perifériák stiláris sokszínűségéből kiindulva kétségbe vonja a centrum értékeinek univerzalitását, és speciális, köztes, kevert, szürke se nem fekete, se nem fehér, se nem tisztán kapitalista, se nem tisztán kommunista zónákat detektál az egykori keleti blokk tömbjén belül.

Tematikus számunkban a dekoloniális tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz nézőpontja felől András Tranzit zónák jelzője a bináris opciókhoz olvassa újra Piotrowski horizontális művészettörténet-elméletét és annak genealógiáját, amely a dél-amerikai kritikai törekvésekhez hasonlóan a periféria saját, illetve sajátos történeteinek megkonstruálására törekszik.

András megállapítása szerint a dekoloniális elmélettől eltérően a lengyel művészettörténész által kidolgozott elmélet, a horizontális művészettörténet nem kívánt lecsatlakozni a nyugati tudásról, inkább azon belül akarta elérni az egyenrangú szereplő státuszát. Vagyis nem számolt azzal, amit Quijano, vagy az András Edit által idézett haiti antropológus, Michel-Rolph Trouillot a Nyugat inherens kolonialitásának tekintett.

Ha a közép-európai tradíciókat és a helyi értékeket nézem, akkor Junghaus Tímea és Timár Katalin tevékenysége mellett engem az inspirált a dekoloniális elmélet lokalizálására, hogy a kelet-közép-európai képzőművészet értelmezése során az ismeretelméleti engedetlenség, a saját hang, a sajátos narratívákra épülő identitás feltérképezése még mindig gyerekcipőben jár. Mindazonáltal már vannak örvendetes jelenségek is.

Fehér Dávid például Piotrowski nyomdokain, a neoavantgárd értelmezése során, a szürke zóna stiláris sokszínűségétől indul el, miközben kiemeli egy sajátosan lokális kultúra jelentőségét is, amikor a nyugati hatásokat transzferként, kulturális fordításként értelmezi, amelynek során például a nyugati pop-art elemei egy jellegzetesen magyar festői kultúrába épültek be.

Ettől a szürnaturalizmusnak és mágikus realizmusnak is nevezett stílustól nem volt idegen a szürrealizmus és a montázs avantgárd logikája sem, a végeredmény pedig egy kvázi-pop festészet lett, ami első blikkre kompatibilis a nyugati fejleményekkel, de valójában másféle kulturális és politikai alapokra épül.

Notes on the Theory of Self-Colonization.

bináris opciók jelzőprogram

Exindex, php? In: After the Wall, Ed. Transformations of Pop Art in Hungary. In: International Pop. Aknai Katalin és Perenyei Monika esettanulmányai is ebből a problémából, a lokális és a globális viszonyából, hierarchikus szerkezetéből indulnak ki, és olyan eseteket elemeznek, amikor a helyi tudást valóban felhasználták a globális és univerzális narratívák átírására.

Aknai Keserü Ilona hatvanas évekbeli festészete kapcsán vizsgálja meg a nagy nyugati művészeti trendek értelmezésének, kulturális fordításának gyakorlatát, illetve a helyi, lokális jellegzetességek szív alakú balatonudvari sírkövek kitüntetését, emblematizálását. Perenyei pedig a hetvenes évek konceptuális fotográfiai praxisa, illetve annak művészettörténeti értelmezése kapcsán mutat rá az angolszász értelmezési keretek kitüntetett szerepére, miközben azt is bizonyítja, hogy maguk az alkotók nemcsak így tekintettek magukra, hanem a lokális magyar intellektuális tradíciókra is reflektáltak.

Ezek a tradíciók ráadásul részei voltak egy titkos, avantgárd nyelvnek is, amely a montázs elméletén és gyakorlatán keresztül éppúgy magába foglalta a lélek pszichoanalitikus szemléletét, mint a kulturális barkácsolás praxisát, ami ismét csak a hibriditás, a karneváli kultúra és a közép-európai dekolonizáció relevanciájára mutat rá.

Ezeket a jellemzőket a szabvány határozza meg minimálisnak, garantálva az eszközök kompatibilitását, azonban a valós jellemzők általában lényegesen jobbak, ami lehetővé teszi egyrészt a kis teljesítményű eszközök áramellátását a portról például számos otthoni adatkábelt terveznek a mobiltelefonok számáramásrészt pedig a kikötő bejáratánál átfordított  TTL szint a bipoláris jel helyett. A fő interfész jelek leírása CD  - A készülék ezt a jelet állítja be, amikor a vett jelet egy vivőt észleli. Ezt a jelet tipikusan a modemek használják, ami így tájékoztatja a gazdát a működő modem érzékeléséről a vonal másik végén.

Mindez azért sem lehet teljesen idegen számunkra, illetve azért is tűnhet kísértetiesen ismerősnek hétköznapi tapasztalatainkon túl, mert a kulturális hibridizáció polifón hangokra és identitásokra épülő posztkoloniális elméletének gyökerei éppen Kelet-Európába, Mihail Bahtyin kultúraelméletéhez vezetnek.

Faktografia, Letöltve: 40 Mihail Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest, Európa, ars hungarica 13 András Edit Orientációváltások a közép-kelet-európai művészetelméletben után Nemzeti, regionális vagy globális művészettörténet a posztszocializmus, posztkolonializmus vagy dekolonialitás jegyében?

  1. Jelek a com porton. Kábelcsatlakozások a soros portok között. Aszinkron átviteli mód
  2. A definíció szerint olyan programokról van szó, amelyek képesek elrejteni önmaguk vagy más szoftverek jelenlétét.
  3. Letöltés - Elektro Net

Jelen írás a közép-kelet-európai régió utáni művészetelméleteinek orientációváltásait vizsgálja, amelyek a szocialista rendszer összeomlását követően a megváltozott geopolitikai térképen, majd a globalizáció következtében kitágult világban, illetve annak átstrukturálódott szövetségi rendszerében akarják kijelölni a régió művészetének helyét és elméleti kereteit is.

Mindez a hovatartozás kínzó dilemmájaként is értelmezhető, s írásom a régió önképében, önmeghatározásában bekövetkezett változásokat, továbbá a pozíciómeghatározás és újrapozicionálás kényszerének mozgatórugóit és elemeit igyekszik megragadni.